Rahandus

Aasta raport

Aastaaruanne on väljaanne, mis antakse välja ettevõtte aktsionäridele, võlausaldajatele ja reguleerivatele organisatsioonidele pärast selle majandusaasta lõppu. Aruanne sisaldab tavaliselt vähemalt kasumiaruannet, bilanssi, rahavoogude aruannet ja lisatud joonealuseid märkusi. See võib sisaldada ka kirja aktsionäridele, juhtkonna kommentaare, auditiaruannet ja mitmesuguseid toetavaid ajakavasid, mida reguleerivad organisatsioonid võivad nõuda. See dokument oli küll varem investorite suhete osakonna peamine toode, kuid selle tähtsus on aja jooksul vähenenud.

Odavam majandusaasta aruanne on koondaruanne, mis on aktsiaseltsi vorm 10-K ja mille ümber on aastaaruande kate.